"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

Rajesh
Nice selection...please play some latest movie songs also inbetween..so that it will be re...
Sunday, 31 August 2014
Kaushik
Good application but sometimes the songs keep repeating most frequently.. If posisble try ...
Tuesday, 26 August 2014
swapna
Oh my god.it becomes my fav app.very nice collection.all type of songs available here.i ca...
Tuesday, 26 August 2014
మీ పిల్లలకు తెలుగు నేర్పించండి!

ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team