"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

suresh
I like this radio evergreen songs at any time. I appreciate to organization
Thursday, 20 November 2014
Venkata
Please add devotional songs..
Wednesday, 19 November 2014
Ravikiran
Pls introduce new channel for inspirational songs. I love your app songs.
Tuesday, 18 November 2014
By our listeners' demand, we are now making one
more channel available our web site.
This was only available on
our iPhone/Android app all these days!


Checkout our picks from new movies!

ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team