"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

kishorekumartumbali
NICE IDEA AND BEAUTIFUL
Sunday, 25 January 2015
RAKI
Feeling refreshed to listening Manasutho radio songs all the day after the hectic week. Lo...
Saturday, 24 January 2015
Monish.TM
Its really fantastic idea playing only music .... no noise .....with collection of descent...
Friday, 23 January 2015
On our listeners' demand, we are now making one
more channel available on our web site.
This was only available on
our iPhone/Android app all these days!


Checkout our picks from new movies!

ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team