"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

Venkat
i want to recommend this app to friends...it would be nice to have such option. App is s...
Saturday, 20 September 2014
M . Aparna
Good collection
Friday, 19 September 2014
Jagannadha Raju . G
The app is very good. I am favourate of old Telugu and Hindi songs. Why don't you start a ...
Wednesday, 17 September 2014
మీ పిల్లలకు తెలుగు నేర్పించండి!

ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team