"సరదాగా కాసేపు" కార్యక్రమం by RJ Veda
11AM EST ప్రతీ ఆదివారం. అలాగే రిపీట్ ఇండియా టైం లో సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకి.
24x7 Non Stop Manasu Tho Radio
Now Playing: Loading ...

Please take a minute to sign our guest book

Anurag
The collections you play are very good. But many times the app doesn't play songs. It take...
Saturday, 26 July 2014
Lorena
Awesome songs. Great app! Makes my morning traffic routine much bearable.
Friday, 25 July 2014
Mydhili
Hello, Firstly i appreciate the team for doing so well. But it would be nice if you prov...
Wednesday, 23 July 2014
మీ పిల్లలకు తెలుగు నేర్పించండి!

ManasuTho serves Telugu Music Lovers with a unique selection of songs that represent a good combination of melody and meaning (bhaavam) and songs that are true to the heart!
We do hope you like our song selection. Please take a minute to let us know your feedback.
Manasu tho...
- మనసు తో Team